I. Подання документів на попередній розгляд - "Львівська політехніка"

^ I. Подання документів на попередній розгляд.
Особи, які навчаються в аспірантурі (докторантурі) Національного університету "Львівська політехніка" і у встановлений термін представляють дисертацію до захисту, а також штатні співробітники Національного університету "Львівська політехніка" представляють у спеціалізовану вчену раду (у подальшому - раду) документи за наступним переліком:

 1. Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи з проханням про прийом роботи до захисту (в заяві необхідно зазначити, чи вперше захищається дисертація) - 1 прим. (див.дод.)

 2. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи - 2 прим.

 3. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання - 2 прим. (У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища).

 4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України, або засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (для здобувачів ступеню кандидата наук, а також для здобувачів ступеню доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача) -2 прим.

 5. Для здобувачів ступеню доктора наук - автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 6. Висновок кафедри, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (див.дод.)- 2 прим .

  Термін чинності висновку -1 рік.

 7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 1 прим.

^ Примітка. У випадку подання копій обов’язково повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.

 1. Машинописні рукописи дисертації (з підписами автора на титульних аркушах всіх примірників).

Примітки:

 1. Кількість примірників дисертації визначається необхідністю представити по одному примірнику в бібліотеку університету, опонентам, провідній організації, для відправлення у ВАК України. Всі примірники дисертації мають бути ідентичними за змістом. При застосуванні копіювальної техніки ідентичність примірників засвідчується спеціалізованою вченою радою.

 2. Для відправлення у ВАК України призначається тільки перший примірник дисертації. В додатки до першого примірника дисертації включаються оригінали актів про впровадження або копії, засвідчені печаткою.

 3. 2Й примірник дисертації подається у не зброшурованому вигляді для подальшого відправлення в УкрІНТЕІ після захисту.

 1. 2 примірники машинописного рукопису автореферату (з підписами автора на обкладинці).

 2. Експертний висновок на автореферат на право відкритого опублікування - 2 прим.

 3. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в якій він працює - 1 прим.

 4. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті 3,5 дюйма у вигляді файлу aref.rtf , підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх версій - 2 прим. на 2х дискетах (правила підготовлення файлу див.дод., розділ "5.6.Структура файла "Автореферат" на дискеті".

 5. 4 поштових картки: 2 шт. - з поштовою адресою здобувача, 2 шт. - з поштовою адресою ради (на звороті всіх карток у правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує).

 6. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 7. Згода державного атестаційного органу країни, громадянином якої є здобувач наукового ступеня, на захист його дисертації в Україні (для громадян країн СНД).

Особи, які працюють в інших організаціях та установах, до вказаного вище переліку документів (за винятком п.6) додають:

 1. Клопотання від імені організації, де працює здобувач.

 2. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (як приклад, див.дод.)- 2 прим.

  Термін чинності висновку -1 рік.

 3. Гарантійний лист від своєї організації (див.дод.), в якому гарантується покриття фінансових витрат, пов'язаних із захистом (за підписом гол. бухгалтера та керівника установи і засвідчений гербовою печаткою).

  ^ Примітка. Гарантійний лист організації можна об'єднати з клопотанням про прийом дисертаційної роботи до захисту.

Здобувач, який представляє дисертацію до захисту в раду в Національному університеті "Львівська політехніка", подає перелічені вище документи вченому секретарю ради, який перевіряє правильність їх оформлення і узгоджує питання, пов'язані з їх змістом, з головою ради.

Якщо у вченого секретаря і голови ради немає зауважень до представлених документів, це підтверджується їх візами на заяві здобувача ("Дисертація і документи оформлені у відповідності до "Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань" ВАКу України". Підписи і дати ). Після цього представлені документи реєструються у відділі докторантури та аспірантури Національного університету "Львівська політехніка", візуються зав. відділом докторантури та аспірантури і представляються на візу проректору з наукової роботи.

Після отримання візи проректора "Голові спеціалізованої вченої ради ________, проф.______ - для попередньої експертизи. Підпис. Дата." - документи передаються вченому секретарю (або голові) ради.

9521844881466339.html
9522028349527760.html
9522105341399149.html
9522193873032280.html
9522285352261774.html