План - Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни

План

1. Характерні риси і особливості культури Стародавнього Риму.

2. Історичні процеси становлення і розвитку освіти, науки, літератури та мистецтва Стародавнього Риму.

3. Давньоримська міфологія та релігія. Виникнення християнства.


Питання для самоперевірки


1. Яку роль відіграла культура етрусків у процесі формування римської культури?

2. Який зв’язок мають культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму?

3. Розкажіть про розвиток мистецтва Стародавнього Риму.

4. Охарактеризуйте релігійні погляди римлян.

5. У чому полягають причини виникнення християнства у Римській імперії?


Література


Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів, 2004.

Античная литература. – М., 1980.

Античная цивилизация. - М., 1986.

Боннар А. Культура Древнего Рима. - Т.1. – М., 1985.

Гурман М. На семи холмах: очерк культуры Древнего Рима. – М., 1988.

История мировой культуры: Наследие запада. Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М., 1998.

Культура Древнего Рима. В 2-х т. / Под ред. Е.С.Голубцова. – М., 1985.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. – М., 1988.

Памятники мирового искусства. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М., 1983.


Методичні поради


Відповідаючи на перше питання, перш за все слід відзначити, що завоювання римлянами протягом ІІ-І ст. до н.е. Східного Середземномор’я поклало початок взаємопроникненню грецької і римської культур. Слід відзначити, що вважати римську культуру лише продовженням грецької є помилкою. Попередником римської культури є культура етрусків, яка сформувалася на Апеннінському півострові в IX-VIII ст. до н.е. Чому Капітолійську вовчицю називають емблемою Риму? Яке значення мало завоювання Етрурії Римом у IV ст. до н.е.? Розкажіть, що запозичили римляни у етрусків.

Зверніть увагу на періодизацію культури стародавнього Риму. Що представляв собою адміністративний устрій Римської держави у різні історичні періоди? Порівняйте устрій міст–держав Стародавньої Греції та єдиної Римської республіки, пізніше імперії. Розкажіть про взаємопроникнення грецької та римської культур, починаючи з ІІ ст. до н.е. Підкресліть дві складові римської культури: власне римська культура та вплив грецької культури. Чітко розрізняйте греків-естетів та прагматичну, раціональну культуру Риму.

Відповідаючи на друге питання, потрібно вказати, що в Римі освіту здобували діти в приватних початкових та середніх школах. Які предмети тут вивчалися? Які науки входили до комплексу “вільних мистецтв”? Розкажіть, які науки були розвинуті у Римі? Зазначте, що римське право було покладено в основу європейського законодавства. Які галузі знань представляли Гіппарх Терентський, Птолемей, Тіт Лукрецій Кар, Ератосфен, Вітрувій, Юліан, Колумелла? Які наукові праці свідчать про розвиток римської історіографії? Яка наука вважалася царицею наук? Чим прославився Цицерон? Підкресліть, що римська наука йшла шляхом від примноження знань до систематизації і засвоєння раніше накопичених досягнень. Прославила Рим його література, започаткована греком Лівієм Андроніком. Розкажіть про видатних представників лірики та епосу. З яких жанрів складалася римська література? Якими творами збагатили літературу поети “золотого віку Августа” Овідій, Горацій, Вергілій? Кого з ліричних поетів Риму Ви знаєте? Треба зазначити, що театр займав у житті римлян значно менше місця, ніж у греків. Назвіть відомих драматургів. Хто був головним героєм п’єс Плавта?

Зверніть увагу, що римська архітектура дещо поступалася грецькій у виразності й збалансованості елементів, але вирізнялася сміливістю інженерних рішень, монументальністю форм і технічною досконалістю. Який новий матеріал почали використовувати римляни у будівництві? Чим відомий Аппієв шлях? Згадайте, які досягнення етрусків у мистецтві запозичили римляни? Зверніть увагу, що провідним мистецтвом Стародавнього Риму була монументальна архітектура. Розкажіть про спорудження Колізею та Пантеону. Яка різниця між базилікою і ротондою? На відміну від Греції, у Римі основним типом архітектурних споруд стали світські будови, що підкреслювали ідею могутності римської держави. Що Ви знаєте про форум, тріумфальні арки? Розкажіть про розвиток образотворчого мистецтва, яке носило світський характер. Що зображували у стінних розписах? Одне з найбільших досягнень римського мистецтва – скульптурний портрет. Запам’ятайте, що на відміну від класичного грецького портрету, який зображував ідеальну людину, римський портрет характеризувався реалістичністю, точністю. Якими прикладами Ви зможете підтвердити це твердження?

У третьому питанні почніть розповідь із того, що давньоримська релігія формувалася на анімістичних і магічних засадах, культу предків і мала синкретичний характер. Імена і функції богів були запозичені у сусідніх народів, релігія будувалася не на вірі, а на довір’ї, на взаємній домовленості між богами і людьми. Яких богів запозичили римляни у етрусків? Після завоювання Греції римський пантеон 12-ти богів сформувався на основі релігії греків із відповідними римськими іменами. Назвіть імена і сферу діяльності цих богів. Зверніть увагу, що римська релігія запозичувала образи божеств у всіх підкорених Римом народів. Чи можна вважати, що ця широта релігійних поглядів привела до безвір’я населення? З’ясуйте передумови виникнення християнської релігії в Римській імперії та причини її популярності. Які події IV-V ст. н.е. свідчать про занепад Римської імперії? Зробіть висновок про роль римської культури у розвитку європейської культури.


Дайте визначення термінам: анімізм, етруски, культ, Пантеон, синкретизм, терми, форум.


^ Тема 5. Культура епохи Відродження

(2 години)


9516248637746190.html
9516428723920669.html
9516580408157057.html
9516652780524479.html
9516707655593360.html