5. Становлення системи моніторингу якості загальної середньої освіти в Україні

^ 5. Становлення системи моніторингу якості загальної середньої освіти в Україні 5.1. Моніторинг змісту загальної середньої освіти
Загальна середня освіта, як складова частина системи освіти України, останнім часом переживає ряд стрімких кардинальних змін, пов’язаних як з перебудовою її структури – перехід на 12-річній термін навчання, так із переглядом її змісту – поетапна розробка та запровадження Державних стандартів загальної середньої освіти, введення нових навчальних програм, предметів та підручників. Реформування освіти торкнулось також ї духовної сфери людини: змінюються методологічні підходи до навчання; воно переорієнтовується на розвиток індивідуальних якостей особистості, формування життєво важливих для кожної людини компетенцій тощо. У зв’язку з цим виникають питання, пов'язані з визначенням як самої категорії - “якість загальної середньої освіти”, так із з’ясуванням окремих понять, що її характеризують. Оскільки загальна середня освіта є складовою частиною всієї системи освіти, то її якість повинна визначатись системою певних характеристик, параметрів навчально-виховного процесу, що у цілому забезпечують можливість формувати суспільно-визначений необхідний рівень загальноосвітньої, загальнокультурної підготовки випускника навчального закладу.

На кінцевий результат освітнього процесу в середній школі - якість загальноосвітньої підготовки випускника, його здатність продовжити навчання у вищому навчальному закладі або здобути робочу професію, гармонійно влитися у суспільне життя, – впливають багато факторів, серед яких одне з головних місць посідає ступінь досконалості навчальних матеріалів, методів і засобів навчання, що використовуються у навчально-виховному процесі, а також розумності вимог державних актів, які визначають норми та окреслюють заплановані результати навчання. Поетапна розробка та запровадження Державного стандарту загальної середньої освіти передбачає проведення досить тривалих робіт з удосконалення його змісту та вимог, наближення їх до реалій сучасного життя і потреб суспільства щодо рівня підготовки молодого покоління. У зв’язку з цим особливої уваги потребує вирішення питань, пов’язаних з:

Але в умовах реформування системи освіти найбільш актуальними з окресленого кола завдань виступають ті, що передбачають:

Проте в Україні поки що не існує централізованої системи моніторингу якості загальної середньої освіти, діяльність якої регламентувалась б відповідними законодавчими або іншими нормативними документами. Робота у цьому напрями лише розпочинається. Єдиною установою, яка на державному рівні проводить в останні роки окремі моніторингові дослідження, є відділ моніторингу якості загальноосвітньої підготовки Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України. Його колективом створюється і удосконалюється науково-методичне забезпечення та відповідний інструментарій для проведення моніторингу, розробляється загальна стратегія і тактика цих досліджень, здійснюється робота, спрямована на ознайомлення громадськості та органів державного управління освітою з основними результатами проведених досліджень та висновками.

Формування системи моніторингу якості загальної середньо освіти на загальнодержавному рівні здійснюється з розумінням того факту, що вона повинна стати певною інформаційною базою в структури системи управління якістю загальною середньою освітою.

Протягом 1999-2001 років був проведений цикл моніторингових досліджень, спрямованих на з’ясування досягнутого рівня підготовки учнів та виявлення наявності взаємозв’язку між успішністю учнів та якістю підручників як навчальних матеріалів, що спроможні чинити вплив на результативність навчання.


Висновки

  1. Результати, що одержані в ході кількох окремих моніторингових досліджень, свідчать про необхідність створення єдиної централізованої системи з оцінки якості загальної середньої освіти та проведення систематичних досліджень, спрямованих на з’ясування ефективності різноманітних заходів щодо реформування системи освіти. У першу чергу це стосується встановлення досягнутого учнями рівня загальноосвітньої підготовки та вивчення факторів, що на нього впливають. Проведення таких досліджень потребує визначення комплексу основних показників і критеріїв якості загальної середньої освіти та узгодження їх з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

  2. Аналіз підсумків проведених досліджень дозволив виявити деякі з факторів, які впливають на якість підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. (Висновки зроблено на підставі вивчення результатів дослідження якості засвоєння учнями змісту курсу фізики основної школи).

Поліпшення стану підготовки учнів, особливо з шкіл (класів) гуманітарного та загальноосвітнього профілю навчання, можливе за умови перегляду змісту навчальних предметів, орієнтації його на розгляд життєво важливих і знайомих ситуацій, прикладних питань, а також спрощення вимог до рівня обов’язкових результатів, які визначаються проектом Державного стандарту загальної середньої освіти та діючими програмами. Такі заходи будуть більше відповідати ідеї диференційованого підходу до навчання та задоволення освітніх потреб кожного учня.

  1. Порівняння результатів моніторингового дослідження якості навчальної літератури з рівнем навчальних досягнень учнів, дозволяє говорити про існування безпосередньої прямої залежності між дидактичною і методичною досконалістю навчальної книги та успішністю засвоєння школярами змісту конкретного предмету.

Але для одержання більш ґрунтовних висновків стосовно виявленого взаємозв’язку вважаємо за доцільне вивчити ступінь впливу на результативність навчання також і інших факторів, зокрема, вікових можливостей і особливостей учнів шляхом проведення порівняльного дослідження якості навчальних досягнень учнів одного віку, що навчаються за різними підручниками.

^ 5.2. Моніторинг рівня навчальних досягнень
Цей розділ буде досліджено додатково протягом наступної фази.

9510197969747275.html
9510323771627342.html
9510483758502057.html
9510583050011212.html
9510729423137551.html